کد فراخوان نوع انتشار نوع مناقصه/مزایده نوع فراخوان موضوع تاریخ درج آگهی در روزنامه مشاهده
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه تستی مشاهده
مناقصه اول مشاهده