تکریم و معارفه مدیرعامل شستان

تکریم و معارفه مدیرعامل شستان

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جدید برگزار شد.

متن جایگزین