ساختمان

حوزه ساخت و ساز و صنایع و مشاغل جنبی آن بدلیل تأثیر فعالیت ­های ساختمانی در حجم تولید و گردش مالی آن در صنایع وابسته، یکی از عرصه ­های سودآور و جاذب و بسیار فعال در عرصه اقتصادی کشور محسوب می­شود بطوری که رونق این بخش همواره موجب تحرک سایر بخش ­های اقتصادی نیز شده است.

شرکت سمت وسوی توسعه ایرانیان