مالی و تجاری
این حوزه شامل فعالیت ­های بورس و بازار سرمایه، دارو و تجهیزات پزشکی، بازرگانی
نفت و گاز
با توجه به تجربیات درخشان و چشمگیر شستان در صنعت پتروشیمی کشور و اجرای پروژه های
پتروشیمی
ساتا هم اکنون سهام ارزشمندی از صنایع پتروشیمی در کشور از جمله پتروشیمی ­های
صنعت و معدن
با عنایت به ذخایر عظیم معدنی که به عنوان یک موهبت الهی در اختیار ما قرار دارد و
ساختمان
حوزه ساخت و ساز و صنایع و مشاغل جنبی آن بدلیل تأثیر فعالیت ­های ساختمانی در حجم

پروژه ها

© Copyright 2017. All Rights Reserved.